1

Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en styreform, hvor  beboerne kan få afgørende indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende boligorganisationen og de enkelte afdelinger.

Mange bestemmer

I en almen boligorganisation er der mange, der træffer beslutninger. I boligafdelingerne er det afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. I sager, der vedrører hele selskabet, er det repræsentantskabet og selskabets organisationsbestyrelse.

Hvert boligselskab har sine egne vedtægter, hvor det står beskrevet, hvad der gælder netop der. Vedtægterne i de enkelte selskaber er bygget op om ministeriets Normalvedtægter. Normalvedtægterne må godt fraviges, men ikke på en sådan måde, at beboerne får mindre indflydelse.

Almene familieboliger og almene ældreboliger er underlagt en række regler for beboerdemokratiets virke. I reglerne fastlås det, at beboerne har det afgørende ord i den daglige drift. I øverste myndighed (eksempelvis repræsentantskabet) består flertallet af beboere, ligesom det er tilfældet i bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen består udelukkende af beboere.
 
Dette betyder blandt andet at beboerne har fuld indsigt i, hvad deres husleje bruges til, ligesom det er beboerne, der vedtager budgettet herunder den vedligeholdelse, fornyelse og de forbedringer, der skal foretages.
 
På et årligt afdelingsmøde vælger lejerne i en afdeling en afdelingsbestyrelse, som har den daglige kontakt til administrationen og bestyrelsen i boligorganisationen. På det samme møde forelægges afdelingens regnskab og der vedtages et budget for det kommende år. Ofte indkaldes der imidlertid til flere afdelingsmøder hvert år - blandt andet ved større forbedringsarbejder og andre udgiftskrævende opgaver.

Afdelingsmødet
Det er afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i boligafdelingen. Alle beboere i en boligafdeling har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet. I de fleste afdelinger har hver husstand to stemmer.

Afdelingsmødet vedtager afdelingens budgetter, moderniseringer og husordensregler. Afdelingsmødet vedtager derudover afdelingens vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog. Afdelingsmødet vælger også en afdelingsbestyrelse.

Afdelingsmødet kan ved simpelt flertal beslutte, at en afgørelse skal til urafstemning. Budgettet skal dog sendes til urafstemning, såfremt 25 % på afdelingsmødet ønsker det.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
Afdelingsbestyrelsen vælges af - og i blandt - afdelingens beboere. En afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer. Dog skal en afdelingsbestyrelse bestå af et ulige antal medlemmer. Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Afdelingsbestyrelsen skal tilse, at der er god ro og orden i afdelingen og føre tilsyn med afdelingens drift. Afdelingsbestyrelsen skal tilse, at afdelingsmødets beslutninger bliver ført ud i livet. Det er afdelingsbestyrelsen, der i samarbejde med administrationen udarbejder budgetforslag for afdelingen.

Repræsentantskabet og selskabets bestyrelse
Det er repræsentantskabet, der er boligselskabets øverste myndighed. Repræsentantskabet består af medlemmer valgt af - og i blandt - boligselskabets beboere og selskabets bestyrelse. Hver afdeling vælger således hvert år tre medlemmer til repræsentantskabet.

Organisationsbestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde for 2 år af gangen. Herudover vælger de ansatte også to medlemmer til organisationsbestyrelsen. Der skal altid være beboerflertal i organisationsbestyrelsen.